تقدیر از پرستاران

تقدیر از پرستاران و مددیاران موسسه خیریه نرجس شیراز

همایش مدیریت استراتژیک

کسب تندیس مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی

مجمع عمومی

برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی وانتخابات هیئت امنای موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

عروسی

دو روی سکه زندگی و صحنه گردانی عاطفه در سرای نرجس

برکزاری مراسم گلریزان ویژه احداث 24 واحد خانه های کوچک پناهگاهی-2-بهمن ماه 98

برکزاری مراسم گلریزان ویژه احداث 24 واحد خانه های کوچک پناهگاهی-2-بهمن ماه 98