اولین نشست فصلی خانواده توانخواهان در موسسه نرجس شیراز

برگزاری نشست انجمن موسسات بهداشتی و درمانی خیریه و نیکوکاری فارس در درمانگاه خیریه نرجس شیراز

برگزاری همایش گلریزان رمضان موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز