نشست سالیانه مجمع عمومی و انتخابات هیئت امنای مؤسسه مردمی نرجس شیراز

گزارش برگزاری جلسه مسئولین و هماهنگی امور اداری صبح روز سه شنبه

همایش مدیریت استراتژیک

کسب تندیس مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی