همایش مدیریت استراتژیک

کسب تندیس مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی

مجمع عمومی

برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی وانتخابات هیئت امنای موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز