شعبه دوم مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز به بهره‌برداری رسید.