عیادت صمیمانه‌ی مدیر و کارکنان مؤسسه‌ی نرجس از دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی

عیادت صمیمانه‌ی مدیر و کارکنان مؤسسه‌ی نرجس از دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی

برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیرعامل مؤسسه‌ی نرجس با مدیر بهزیستی تهران

برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیرعامل مؤسسه‌ی نرجس با مدیر بهزیستی تهران