بازدید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس

بازدید دانشگاه سراسری شیراز از موسسه خیریه نرجس

بازدید مجتمع آموزشی فرهنگی غیردولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بازدید فرماندار محترم شهرستان شیراز

بازدید مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان فارس