حضور پیرایشگران در سرای نرجس

ساعت 10صبح روز یک شنبه مورخ2/11/1401 تعدادی از خیرین افتخاری ضمن اصلاح موی مددجویان در موسسه حضوریافتند.