بازدید مدیر کل و مسئولین اداره کل آ موزش فنی و حرفه ای استان فارس ازمؤسسه

ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 19/10/1401 کیائی مدیر کل و تنی چند از مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس ضمن بازدید از مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز در دفتر مدیریت مؤسسه حضور یافته و با مدیر عامل و مسئولین خیریه ملاقات و گفتگو نمودند. ابتداء بهاءالدینی ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور ایشان مطالبی را در خصوص مؤسسه و برنامه های آموزشی کارکنان، مراقبین و توانخواهان اظهار داشته، سپس کیائی مدیر کل فنی و حرفه ای ضمن سپاسگزاری از فراهم نمودن شرائط بازدید شان از مرکز، مراتب خوشحالی خود وهیئت همراه از وضعیت فوق العاده عالی نگهداری و مراقبت توانخواهان را ابراز داشته و مقرر شد در زمینه های آموزشی مورد نیاز مؤسسه همکاری لازم را معمول نمایند. همچنین تصمیم گرفته شد کار گروهی متشکل از مسئولین وکارشناسان مؤسسه و فنی و حرفه ای بطور دقیق نیازها را مشخص و برنامه ریزی لازم را انجام دهند.