نشست سالیانه مجمع عمومی و انتخابات هیئت امنای مؤسسه مردمی نرجس شیراز

نشست سالیانه مجمع عمومی و انتخابات هیئت امنای مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز رأس ساعت 30/19 روزدوشنبه18 مردادماه سال جاری، با دعوت قبلی و با رعایت کامل موارد ایمنی وحفظ فاصله فیزیکی، با حضور اعضاء در محوطه رو باز مرکزبرگزارشد.ابتدا آیاتی چند از قرآن مجید تلاوت و سپس مجری برنامه، به حضار خیر مقدم گفته، آ نگاه گروه سرود فرزندان نرجس، دو سرود زیبا را به جمع حاضر تقدیم نمودند.در ادامه و پس از خیر مقدم کوتاه بهاء الدینی مدیر عامل مؤسسه و قرائت بند ۱۶ اساسنامه توسط مجری، انتخاب هیئت رئیسه موقت صورت گرفت وآقای دکتر حسینی درجایگاه رئیس جلسه مستقر شدند.در ادامه، هدایت بهاءالدینی گزارش جامعی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹9، ارائه نمودند. سپس عرفانی دبیر جلسه به طور مبسوط، آمارهای امور اداری، بخش نگهداری،فن آوری و اطلاعات،خانه های کوچک  پنا هگاهی،امور مشارکتها و روابط عمومی مرکز را ارائه نموده و به سؤالات حضار پاسخ دادند. پس از آن، آمار و عملکرد مالی و اقدامات واحد حسابداری توسط معاون امورمالی  به اطلاع حضار رسانیده و به پرسش های مطرح شده پاسخ داده شد. آنگاه آمار وعملکرد واحد توسعه و عمران نیز توسط آقای مهندس سعید بهاالدینی ارائه و کلیپی ازمیزان  پیشرفت فیزیکی  پروژه کلبه مهر واقع در شهرصدرا ارائه گردید.در ادامه،فیلم کوتاهی هم در خصوص وضعیت و پیشرفت فیزیکی پروژه شهرک گلستان به نمایش درآمد.از آنجائیکه اعتبارنامه هیئت مدیره فعلی مؤسسه، تا یکسال دیگرمعتبر می باشد، در ادامه برای تعیین بازرسین مؤسسه رای گیری مخفی با ورقه بعمل آمد که در نتیجه آقای سید حمیددهقانیان با  25رأی به عنوان بازرس اصلی و خانم زیبا خلیفه با  13 رأی به عنوان بازرس  علی البدل برای مدت یکسال دیگرانتخاب شدند.جلسه ساعت20/21 خاتمه یافت.