بازدید مسئولان بلندپایه‌ی استان، از مؤسسه‌ی خیریه‌ي نرجس شیراز در هفته‌ی بهزیستی

بازدید مسئولان بلندپایه‌ی استان، از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز در هفته‌ی بهزیستی