نشست سالیانه مجمع عمومی و انتخابات هیئت امنای مؤسسه مردمی نرجس شیراز

گزارش برگزاری جلسه مسئولین و هماهنگی امور اداری صبح روز سه شنبه