نگهداری معلولین ذهنی وجسمی درموسسه خیریه نرجس

بمناسبت روز گرامیداشت روز جهانی معلولین

دانشجویان وهیئت علمی دانشگاه آزادپردیس