جلسه ماهیانه انجمن اولیا توان خواهان موسسه بامدیرعامل موسسه….

روزپرستاروسوگند نامه روزپرستار(موسسه نرجس شیراز)

تکذیب برکناری مدیرعامل موسسه مردمی نرجس شیراز

تکذیب برکناری مدیرعامل موسسه نرجس – ازرسانه ها انتظار بیان حقیقت داریم