بایگانی برچسب برای: بازدید دانش آموزان مدرسه علوم پزشکی از موسسه خیریه نرجس شیراز

بازدید مجتمع آموزشی فرهنگی غیردولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز