مراسم بزرگداشت مقام پرستار

مراسم بزرگداشت مقام پرستار باحضور خیرین،مدیریت ،هیئت مدیره و کارکنان موسسه و با هنرنمایی هنرمندان به نام شهرمان

مراسم بزرگداشت مقام پرستار
مراسم بزرگداشت مقام پرستار
مراسم بزرگداشت مقام پرستار
مراسم بزرگداشت مقام پرستار
مراسم بزرگداشت مقام پرستار