گزارش برگزاری جلسه مسئولین و هماهنگی امور اداری صبح روز سه شنبه

متن خبر : مطابق برنامه های جاری وهفتگی  مؤسسه، روز سه شنبه مورخ بیست ونهم تیرماه راس ساعت هفت صبح جلسه “هماهنگی مسئولین امور اداری”با حضور اعضا و با رعایت موارد ایمنی و بهداشتی و حفظ فاصله مناسب فیزیکی درسالن اجتماعات موسسه خیریه نرجس برگزار شد. ابتداء عرفانی دبیر جلسه مصوبات جلسه قبل را مطرح نموده ، شخص مسئول پیگیری هر مصوبه اقدامات انجام گرفته را جهت اطلاع مدیریت و سایر اعضاء تشریح کردند.  سپس بهاءالدینی مدیرعامل،طی سخنانی کوتاه ضمن تشکر از پیگیری ها و اقدامات انجام شده توسط اعضاءمسائلی را در رابطه با ضرورت  سرعت عمل و دقت کافی در انجام امور بیان نموده،تاکید داشتندکه رعایت دقیق مقررات،اقدام به موقع و پیگیری انجام مصوبات برابر جدول زمانی اعلام شده ،ضرورت زیادی دارد.همچنین اشاره نمودندصداقت فردی، تعهدسازمانی وتعلق خاطر به اهداف مؤسسه عواملی هستندکه می توانند نقش مثبت و مؤثری  در انجام امور ودست یابی به نتایج مورد نظربازی نمایند.وی تاکید داشتند،عدم دخالت در حوزه وظایف یکدیگر، جدی بودن در انجام کار،اتخاذراهکارهای مناسب، وپیشگام بودن دربرنامه ریزی نشانه مدیران کارآمد وتواناست.ایشان همچنین بر لزوم پرهیز کارکنان از اتهام زنی به همکاران و دامن زدن به شایعات بی پایه واساس تأکید نمودند.در ادامه اعضاء کارگروه مسائل مرتبط با حوزه تحت مدیریت خود رامطرح نمودند و در هر زمینه پاسخ مورد نظر توسط مدیرعامل یافرد مسئول پیگیری موضوع ارائه و درخصوص رفع مشکلات تصمیمات لازم اتخاذ گردید.جلسه حدودساعت  نه و پانزده دقیقه  پایان یافت.