روند پیشرفت زینب در موسسه مردمی نرجس شیراز

زینب

متولد 95/6/19 که در تاریخ 97/8/2 در موسسه پذیرش شده است

مددجو نمونه تیپیک سندروم داون است. در بدو پذیرش از مراحل رشدی – حرکتی قادر به نشستن با کمک دیگران بود. توان عضلانی پایین و ضعیف داشته، حدودا 2 سال است که تحت اقدامات کاردرمانی است. در حال حاضر به صورت مستقل می‌نشیند، به طور مستقل راه میرود و تعادل نسبتا خوبی دارد. جهت بهبود مشکلات ذهنی و همچنین افزایش توجه، دقت، تمرکز و انجام امور روزمره(ADL)  نیاز به ادامه کاردرمانی دارد.

از دیدگاه روان‌شناختی توانخواه یک مورد سندروم داون می‌باشد که از لحاظ رشدی-حرکتی-شناختی عقب می‌باشد. تحت درمان‌های شناختی برای بهبود عملکردهای ذهنی و مهارت‌های فردی قرار دارد که در چند ماه اخیر توانایی غذا خوردن و نوشیدن با لیوان به طور مستقل را کسب کرده و با انجام بازی درمانی توجه و تمرکز وی در حال افزایش می‌باشد و نیاز به ادامه درمان دارد.