روند پیشرفت یاسان در موسسه مردمی نرجس شیراز

یاسان

متولد 95/5/30 که در تاریخ 95/10/1 در موسسه پذیرش شده است

مددجو نمونه معلولیت تاخیر حرکتی و ذهنی بوده است که زمان پذیرش در موسسه از نظر رشد حرکتی مراحل حرکتی را داشته است و فقظ از نظر تعادل و الگو حرکتی (gait) مشکل داشته است همچنین از نظر حسی (SI) و شناخت، مشکل داشته است. حدودا به مدت یک سال تحت اقدامات کاردرمانی است و مشکل تعادلی و gait کاملا برطرف شده است. از نظر حسی و شناختی تحت اقدامات کاردرمانی می‌باشد که از لحاظ شناختی، توجه و تمرکز و انجام امور روزمره (ADL) افزایش یافته اما همچنان ادامه اقدامات کاردرمانی ضرورت دارد.

از دیدگاه روان‌شناختی توانخواه کم‌توان ذهنی خفیف و دارای اختلال ADHD می‌باشد. در واحد روانشناسی تکنیک‌های بازی درمانی جهت تقویت توجه و تمرکز و تخلیه انرژی وی انجام می‌گیرد. با توجه به کاهش علائم، تحت آموزش‌های فردی برای آماده سازی جهت ثبت نام در مدرسه قرار گرفته است که پیشرفت بسیار خوبی در این زمینه داشته است. در طی یکسال گذشته مهارت‌های خودیاری را کسب نموده و مفاهیم اولیه از جمله شناخت شمای بدن، شناخت رنگ‌ها، کشیدن خطوط، شناخت اشکال هندسی و شناخت اعداد را آموزش دیده است.