روند بهبود گندم در موسسه مردمی نرجس شیراز

گندم

متولد 88/2/5 که در تاریخ 91/4/28 در موسسه پذیرش شده است.

مددجو فلج مغزی (CP) اسپاستیک کوادری پلژیک می‌باشد یعنی هر 4 اندام حرکتی درگیر است. در بدو پذیرش تغییر شکل (دفورمیتی) شدید در هر دو مچ دست و هر دو مچ پا و کوتاهی شدید عضلات دست و پا داشته است. از نظر مراحل رشدی _ حرکتی هیچ یک از مراحل را نداشته، حدود 4 سال است تحت اقدمات کاردرمانی و فیزیوتراپی قرار دارد. به دلیل کوتاهی عضلات و اسپاسم شدید و دفورمیتی‌ها توانایی کسب مراحل رشدی _ حرکتی مثل چهار دست و پا رفتن، ایستادن و راه رفتن را ندارد. در حال حاضر توان غلت زدن و نشستن را بدست آورده، اما همچنان به اقدامات کاردرمانی جهت جلوگیری از افزایش دفورمیتی‌های بیشتر و پسرفت توان عضلانی نیاز دارد.

از دیدگاه روان‌شناختی، ابتدا دچار بیقراری و عدم تمرکز ذهنی و همکاری لازم بوده، در واحد روانشناسی جهت افزایش انگیزه و تقویت روحیه از روش تعامل چهره به چهره با توانخواه برای همکاری در انجام تمرین‌های کاردرمانی استفاده می‌شود.