روند بهبود پوریا در موسسه مردمی نرجس شیراز

پوریا : متولد 88/2/5 که در تاریخ 91/4/28 در موسسه پذیرش شده است

مددجو فلج مغزی (CP) اسپاستیک می‌باشد. در بدو پذیرش از مراحل رشدی _ حرکتی فقط توان گردن گرفتن و غلت زدن را داشته است. حدودا 2 سال است که به صورت مستمر تحت اقدامات کاردرمانی قرار داشته، فعلا از مراحل رشدی _ حرکتی توان نشستن مستقل، چهار دست و پا رفتن و ایستادن مستقل را بدست آورده است. به دلیل کوتاهی آشیل توسط جراح متخصص تحت عمل جراحی قرار گرفته، در حال حاضر کوتاهی آشیل برطرف شده و به طور مستقل راه میرود. جهت افزایش تعادل و اصلاح شیوه راه رفتن ادامه کاردرمانی ضرورت دارد.

از دیدگاه روان‌شناختی، توانخواه دارای مشکلات حرکتی-گفتاری همراه با اختلال ODD (لجبازی مقابله‌ای) تشخیص داده شده، تحت درمان‌های رفتاری (B.T) قرار دارد، خوشبختانه علائم این اختلال تا حد زیادی کنترل شده و آموزش مفاهیم اولیه برای وی شروع گردیده آداب و مهارت‌های اجتماعی نیز به وی آموزش داده می‌شود و ادامه روان‌درمانی ضرورت دارد.