واحد اداری موسسه خیریه نرجس شیراز

امور مالی

برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت‌های مالی موسسه در چارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و استانداردهای تعیین شده حسابداری و مالیاتی و هماهنگی جهت ایجاد وظایف محوله درون سازمانی و تدوین ضوابط ارتقا کارکنان به عهده واحد مالی می‌باشد. اصلی ترین وظیفه واحد مالی، بهینه سازی هزینه‌های درون سازمانی است.

امور اداری

برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی موسسه را بر عهده دارد تا موسسه بتواند به صورت موثری در جهت نیل به اهداف عالی حرکت نماید. واحد اداری وظایف گسترده و وسیعی دارد و متشکل از امور پرسنلی، دبیرخانه، بایگانی و رفاه کارکنان می‌باشد.

روابط عمومی

روابط عمومی به مثابه‌ی پلی میان هر تشکل، نهاد، سازمان با آحاد جامعه است. حیات نهادهای مردمی وابسته به نوع و میزان ارتباطشان با مردم است، روابط عمومی موسسه خیریه نرجس در زمینه های ارتباط و اطلاع رسانی، ارتباط درون سازمانی و ارتباط با کارکنان، افکار سنجی و ارتباطات مردمی، روابط عمومی الکترونیک و سایر زمینه های ارتباطی فعالیت دارد.

مشارکت‌های مردمی

این واحد وظیفه جلب و دریافت کمک‌های مردمی، راهنمایی و پاسخ به سوالات خیرین، ایجاد بایگانی‌های شخصی نیکوکاران، سازماندهی خدمات افتخاری و به طور کلی ارتباط مستقیم  با خیرین و نیکوکاران و پیگیری حمایت‌های آن‌ها در زمینه نیازمندی‌های موسسه  را به عهده دارد.

واحد توسعه و عمران

این واحد وظیفه محقق نمودن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در زمینه ساخت و احداث فضاهای مورد نیاز مجموعه را عهده دار می‌باشد و با برنامه‌ریزی‌های متنوع زمینه‌های رسیدن به اهداف اقتصادی را هموار می سازد.

واحد پذیرش و ترخیص

این واحد وظیفه تشکیل پرونده اجتماعی معلولان جهت ثبت اطلاعات و وقایع، تعامل و همکاری مداوم با مسئول فنی و کارشناسان و مراقبین، انجام اقدامات لازم بمنظور تعیین وضعیت معلولان مجهول الهویه و اخذ مدارک لازم از بهزیستی و … را بعهده دارد.

دایره حقوقی

این دایره وظیفه تطبیق قراردادها و تعهدات رسمی موسسه با موازین حقوقی را بعهده دارد. همچنین پیگیری به نتیجه رساندن پرونده های حقوقی به ظرفیت موسسه را جهت احقاق حق بر عهده دارد.