روند پیشرفت نازفر در موسسه مردمی نرجس شیراز

نازفر

متولد 93/11/27 است. وی در تاریخ 97/6/1 در موسسه پذیرش شده است

در بدو پذیرش مددجو از نظر شناختی و رفتاری مشکل داشته، در انجام همه امور روزانه به صورت وابسته بوده، از نظر حسی نیز مشکل داشته است. پس از اقدامات کاردرمانی در حال حاضر مشکل حسی برطرف شده، در انجام امور روزمره تا حدودی مستقل شده است. از نظر شناختی و مغزی تا حدودی پیشرفت داشته است. برای استقلال کامل در انجام امور روزانه (ADL) و افزایش شناخت، نیاز به ادامه کاردرمانی و گفتاردرمانی دارد.

از دیدگاه روان‌شناختی توانخواه کم توان ذهنی خفیف همراه با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) می‌باشد که کمی هم پرخاشگری دارد. تحت درمان‌های شناختی-رفتاری (CBT) از جمله آموزش حل مسئله و کنترل خشم و همچنین گروه درمانی قرار دارد. با کاهش شدت اختلال، در حال حاضر تحت آموزش مهارت و مفاهیم اولیه قرار دارد