روند درمان مینا در موسسه مردمی نرجس شیراز

مینا

متولد 92/12/20 که در تاریخ 94/11/18 در موسسه پذیرش شده است

مددجو میکروسفال و همچنین پا چنبری (club foot) می‌باشد. در رفتگی مادرزادی لگن او از زمان پذیرش در موسسه تحت درمان کاردرمانی و فیزیوتراپی قرار داشته است. در سال 93 تحت نظر دکتر آزادی به دلیل دررفتگی مفصل لگن سمت راست و club foot  دوطرفه مورد گچگیری قرار گرفته است که خیلی موفقیت آمیز نبوده است. مددجو هیچ یک از مراحل رشد حرکتی بجز گردن گرفتن را نداشته است که در حال حاضر به خوبی و مستقل می‌نشیند و با حمایت میایستد ولی برای راه رفتن مستقل نیاز به عمل جراحی می‌باشد.

از دیدگاه روان‌شناختی توانخواه فاقد تکلم است ولی تا حدی قادر به فراگیری می‌باشد. از نظر ذهنی و شناختی تحت درمان و آموزش می‌باشد و با استفاده از کارت‌های مفاهیم و دیگر راهکارهای درمانی بسیای از مفاهیم را فراگرفته و پیشرفت خوبی را نشان می‌دهد