روند پیشرفت میعاد در موسسه مردمی نرجس شیراز

میعاد

احتمالا متولد 93/1/1 است. در تاریخ 97/9/4 در موسسه پذیرش شده است

در بدو پذیرش از نظر شناختی)ذهنی( مشکل داشته، در انجام همه امور شخصی و روزانه وابسته بوده، حدود یکسال تحت اقدامات کاردرمانی و گفتاردرمانی قرار گرفته، درحال حاضر میزان توجه و تمرکز او نسبت به قبل افزایش یافته و در انجام بسیاری از امور روزانه مستقل شده است. قدرت دستورپذیری وی بهتر شده، شناخت نیز نسبت به قبل افزایش یافته است، ولی جهت تکامل شناخت و استقلال کامل در امور روزمره نیاز به ادامه کاردرمانی و گفتاردرمانی می‌باشد.

از دیدگاه روان‌شناختی در بدو ورود فاقد گفتار بوده، از نظر ارتباطی اجتناب شدید نسبت به دیگران داشته است. در واحد روانشناسی تحت درمان‌های شناختی-رفتاری و بازی درمانی قرار گرفته و پس از آن آموزش‌ مفاهیم و خودیاری، لباس پوشیدن، غذا خوردن، دستشویی رفتن به طور مستقل به وی آموزش داده شده است. درمان و آموزش‌های وی ادامه دارد و از سال آینده تحت آموزش کلاسیک و مدرسه‌ای ثبت نام خواهد شد