توانگرا، دلِ درویش خود به دست آور…                 که مخزنِ دُر و گنج دِرَم نخواهد ماند.

بر این‌ رواق زبرجد نوشته‌اند به زر…                     که جز نکویی اهل کرم نخواهد.

نیکوکاری خود بزرگ و زیباست، به مقدار آن نیاندیشیم

واحد جلب مشارکتهای مردمی سرای نرجس، آماده دریافت هدایا و اعانات نیکوکاران‌ گرامی است.