روند پیشرفت محمد در موسسه مردمی نرجس شیراز

محمد

متولد 88/3/9 که در تاریخ 92/1/1 در موسسه پذیرش شده است

مددجو فلج مغزی (CP) اسپاستیک و دچار کوتاهی شدید آشیل نیز بوده است. از نظر مراحل رشدی _ حرکتی، فقط توان غلت زدن و سینه خیز رفتن را داشته است. حدودا 3 سال تحت اقدامات کاردرمانی و فیزیوتراپی قرار گرفته، قدرت نشستن مستقل و دوزانو شدن را بدست آورده، به دلیل کوتاهی آشیل تحت عمل جراحی تخصصی قرار گرفته و در حال حاضر مراحل کاردرمانی ادامه دارد. وی از نظر تحصیلی پس از انجام تست‌های مربوطه در حال حاضر در کلاس اول مدرسه عادی در حال تحصیل می‌باشد.