روند درمان مازیار در موسسه مردمی نرجس شیراز

مازیار

متولد ………. که در تاریخ ……….. در موسسه پذیرش شده است

مددجو سندرم داون می‌باشد قدرت عضلانی (tone) شل و افتاده (hypotonic) است. ثبات مفاصل خیلی کم است و از مراحل رشد حرکتی نشستن و غلتیدن را داشته و حدودا 3 سال است تحت اقدامات کاردرمانی می‌باشد. درحال حاضر تا مرحله راه رفتن با حمایت کم را به دست آورده ولی هنوز کاملا و به صورت مستقل توانایی راه رفتن را ندارد. قدرت عضلانی و ثبات مفاصل بیشتر شده، کاردرمانی ذهنی جهت بهبود وضعیت درکی و شناختی مددجو انجام می‌شود و کاردرمانی جسمی همچنان ادامه دارد