روند بهبود علی در موسسه مردمی نرجس شیراز

علی

متولد 88/7/1 که در تاریخ 91/9/1 در موسسه پذیرش شده است

مددجو همی پلژی سمت راست (T.B.I) می‌باشد. سابقه تشنج داشته است و جراحی انجام شده و شنت برای او قرار داده شده است. او دارای ضعف عضلانی شدید در سمت درگیر هم در اندام تحتانی و هم فوقانی بوده است. طریقه راه رفتن او به صورت toe out gait  همراه با چرخش لگن بوده است و در حال حاضر  تعادل نسبت به قبل بهتر شده است و راه رفتن او نسبت به قبل بهبود یافته است ولی همچنان جهت اتفزایش تعادل و اصلاح gait  و تقویت عضلات اندام تحتانی و فوقانی نیاز به ادامه کاردرمانی و فیزیوتراپی می‌باشد.

از دیدگاه روان‌شناختی توانخواه فاقد مشکلات رفتاری، بسیار با انگیزه می‌باشد و در فراگیری آموزش‌ها همکاری خوبی دارد. در واحد روانشناسی و آموزش تحت یادگیری‌های مهارت‌های مختلف از قبیل: شناخت احساسات، آموزش مفاهیم و آموزش مهارت‌های اجتماعی که به صورت آموزش فردی، گروهی و بازی درمانی انجام می‌گیرد و قرار  گرفته، در حال آماده سازی جهت ثبت نام و حضور در مدرسه‌ی استثنایی می‌باشد.