هنر دست‌های کوچکشان

دست‌هایی که مشتاقانه مظاهر حیات و هستی را لمس می‌کنند

دست‌هایی که مشتاقانه

مظاهر حیات و هستی را لمس می‌کنند