دو روی سکه زندگی و صحنه گردانی عاطفه در سرای نرجس

گردونه زمان و چرخ هستی، میچرخد، میچرخد و میچرخد، درامتداد این تحرک و پویائی، بساط حیات گسترده می شود، یک سوی این سفره پهناور، زوجی نیکوکار به اتفاق خانواده و دوستان،آغاززندگی مشترک شان را جشن میگیرند،یاپدر و مادری مهربان، سالروزتولدفرزنددلبندشان را شادمانه گرامی میدارند…

درسوی مقابل، خانواده ای دل نگران، بااضطراب پیگیر مراحل درمانی جگرگوشه خودمی باشند،یا والدین،دوستان وآشنایانِ فرشته ای معصوم که درعنفوان نوجوانی، چهره درنقاب خاک کشیده، اندوهگینِ و سوگواراز دست دادن عزیزشان هستند.

این چرخه تکراری زندگی، عمری به طول حیات بشر داشته است. امروزه،اما نقش آفرینان هردو صحنه فوق، آگاهانه نام خود را جاویدان می کنند، آنچه باعث جاودانگی نام این عزیزان می شود، شکوه جشن وبزم عروسی یا جمعیت فراوان وانبوه عزاداران مراسم سوگواری نیست..

عامل این ماندگاری، منش و اندیشه انسان دوستانه این کریمان ونیکوکاران وخانواده های بزرگوارشان است.

دسته اول در آستانه آغاز زندگی وشادمانی جدید، و دسته دوم در اوج نا امیدی از درمان فرد بیمار ویا درآستانه ورود عزیز تازه درگذشته به عالمی ماورای دنیای خاکی، منشاء خیر و سرچشمه کرامت می شوند، این عزیزان باکمال سخاوت، هزینه مراسم ویا نذرخود را به کودکان معلول و بی سرپرست موسسه خیریه نرجس تقدیم واهدا نموده،با این کار خدا پسندانه،نام شریف خود را در ردیف حامیان فرشتگان سرای نرجس جاودانه می سازند.

درود وسپاس خداوندرحمان نثار شما نیک اندیشانی بادکه در هرحال و موقعیت،بارش ابرمهربانی تان، کام غنچه های تشنه را سیراب می سازد.

دعای خیرکودکان معلول وبی سرپرست سرای نرجس،رفیق راهتان باد

عروسی
آیلار