ابراز خرسندی دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه آزاد پردیس شیراز

ازحضوردرشعبه دوم موسسه خیریه مردمی نرجس  شیراز واقع درصدراوتقدیروتشکرازپرسنل خدوم ومراقبین کودکان معلول وبی سرپرست این سرای مردمی.