برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی وانتخابات هیئت امنای موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

راس ساعت۱۹روزچهارشنبه۱۵مرداد ماه سال جاری،بادعوت قبلی وبا رعایت کامل مواردایمنی، باحضور اعضا ونماینده محترم بهزیستی برگزار شد.ابتدا آیاتی چندازقرآن مجیدتلاوت شد، سپس مجری برنامه،به‌حضارخیر مقدم گفته،آنگاه گروه سرودبچه های نرجس سرودزیبائی را به جمع حاضرتقدیم نمودند.پس ازخیرمقدم کوتاه مدیرموسسه وقرائت بند ۱۶ اساسنامه توسط مجری، انتخاب هیئت رئیسه سنی صورت گرفت وخانم رحیم دل درجایگاه رئیس جلسه مستقرشدند.درادامه،هدایت بهاءالدینی گزارش جامعی از اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۸، ارائه نمودند.آنگاه آقای عرفانی بطور مبسوط، آمارهای امور اداری،بخش نگهداری،واحد فناوری واطلاعات، خانه های پناهگاهی، و روابط عمومی را ارائه نموده،به سوالات حضار پاسخ دادند.پس ازآن،سرکارخانم جم زاد آمار مالی واقدامات واحدحسابداری را به اطلاع حضار رسانده،به پرسشهای مطرح شده پاسخ دادند. آمار واحد توسعه و عمران نیز توسط آقای مهندس سعید بهاالدینی ارائه گردید وکلیپی از پیشرفت پروژه صدرا نمایش داده شد.در ادامه،آمار امور اداری و مالی درمانگاه خیریه نرجس هم توسط آقای عرفانی ارائه شد.آنگاه،سرکارخانم نعیمه نظام دوست یکی از اعضای هیأت امنا که به دلیل بعد مسافت و مشکل شیوع کرونانمی توانستند در جلسه حضورداشته باشند،ازطریق فضای مجازی،باسایراعضا، ارتباط تصویری مستقیم برقرارنموده،به آقای بهاءالدینی وکالت دادند،ازطرف ایشان در رای گیری  واتخاذ هر تصمیمی مشارکت داشته باشند. پخش کلیپ نرجس در رسانه‌هاکه در حقیقت فعالیت‌های رسانه‌ای نرجس در سال گذشته را به نمایش می گذاشت،بخش بعدی برنامه بود.پس ازآن با توجه به اینکه ،یکی از اعضای هیئت امنا به دلیل ضعف جسمانی قادر به ادامه فعالیت وحضور در جلسات نبودند،برای ترمیم هیات امنا،انتخابات صورت گرفت وآقای ابراهیم صدیقی بعنوان عضوجدید هیات امنا با اکثریت آرا انتخاب شد.آنگاه رای گیری برای انتخاب هیئت مدیره با ورقه وبصورت مخفیانه انجام شد و  از بین نامزدهابه ترتیب:

۱آقای هدایت بهاءالدینی با ۲۵رای

2-خانم رباب امیدبخش با۲۳رای

۳آقای سعید بهاءالدینی با۲۲رای

۴آقای سیدحمیدرضاموسوی مدنی با۱۹رای

۵آقای حسین دیده جهان با۱۷رای

به عنوان اعضای اصلی وسرکارخانم ها: زیباخلیفه با ۱۱رای ولیلا محرر با۱۰رای بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت یک سال دیگر انتخاب شدند‌.برای انتخاب بازرس اصلی و علی البدل موسسه هم رای گیری به عمل آمد و از بین نامزدها، آقای حمید دهقانیان با ۲۵رای بعنوان بازرس اصلی وخانم سهیلا بخشی با ۱۳ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. در مرحله بعد جهت انتخابات بازرسین درمانگاه شبانه روزی نرجس رای گیری شد و خانم جم زاد با ۱۲ رای بعنوان بازرس اصلی و خانم منتصری با۱۱رای عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.جلسه حدود ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه پایان پذیرفت.

مجمع عمومی
مجمع عمومی
مجمع عمومی