استندهای تسلیت جهت سفارش مراسمات ختم(تاج و گل)

هزینه سفارش استند ها صرف امورات مربوط به کودکان سرای خیریه مردمی نرجس شیراز خواهد شد.