فصل اول – کلیات و اهداف

هدف از تاسیس : با توجه به وضعیت سخت و دشوار خانواده های معلولین ارائه خدمات توانبخشی و نگهداری شبانه روزی به معلولینی که دچار معلولیت :

۱- عقب ماندگی ذهنی شیرخوار

۲- عقب ماندگی ذهنی درحد شدید (دختر و پسر بالای ۱۲ سال)

۳- جسمی حرکتی (نقاهتگاه ، معلولین نخاعی )

۴- عقب ماندگی ذهنی در حد شدید (دختر و پسر زیر ۱۲ سال )

۵- عقب ماندگی ذهنی خفیف (دختر و پسر زیر ۱۵ سال)

می باشد و با توجه به وضعیت نامساعد زندگی و رعایت بهداشت روانی معلول و سایر اعضای خانواده و درنهایت بنا به تشخیص نیاز به حمایت  و ارائه خدمات فوق دارند .

ماده ۱- نام موسسه : موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی نرجس شیراز است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می شود .

ماده ۲- نوع فعالیت : کلیه فعالیت های موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد .

ماده ۳- محل : مرکز اصلی استان فارس ، شهرستان شیراز – در شهر شیراز ، بلوار امیر کبیر ، شهرک والفجر ، بلوار فجر جنوبی واقع است و در صورت نیاز می تواند بعد از کسب موافقت سازمان بهزیستی در سایر نقاط داخل کشور شعبه ، نمایندگی یا دفتر دایر نماید .

ماده ۴- تابعیت : تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۵- مدت فعالیت : از تاریخ تاسیس موسسه«تیر ماه ۱۳۷۴» برای مدت نامحدود تشکیل می گردد .

ماده ۶- دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 20/000/000 ریال می باشد که تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است .

تبصره : مرکز می تواند برای نیل به اهداف فصل اول هر گونه ماشین آلات ، تاسیسات ، وسایل نقلیه ، سردخانه ، ساختمان و دیگر نیازمندی های خود را پس از تایید هیات مدیره به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نماید و در جهت اهداف فوق در موسسات تولیدی، خدماتی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و فرهنگی و تعاونی ها و دیگر نهـــادهای

اقتصادی سرمایه گذاری و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی و انجام معاملات خدماتی بنماید .      

موسسه می تواند با هدف توسعه واحدهای تابعه اعم از اداری، خدماتی، درمانی، مسکونی و بخش های نگه داری اقدام به اخذ تسهیلات متعارف بانکی جهت ساخت و ساز و خرید تجهیزات و سرمایه در گردش و سایر موارد نماید.

ماده ۷- هیات موسس عبارتند از آقایان و خانم ها :

۱-آقای دکتر محمد مهدی برادران شرکاء          ۲- آقای حاج کریم بهاءالدینی      ۳- آقای حاج هدایت بهاءالدینی

4- خانم عذرا کشاورز                5- خانم رباب امید بخش

6- خانم دری طاهر زاده مفتون

تبصره : هیات موسس بعد از تاسیس و معرفی هیات امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال موسسه نخواهد داشت .

ماده ۸- اهداف عبارتند از :

۱-نگهداری و توانبخشی عقب ماندگان ذهنی شیرخوار

۲- نگهداری و توانبخشی عقب ماندگان ذهنی در حد شدید (دختر و پسر بالای ۱۲ سال)

۳- جسمی حرکتی (نقاهتگاه، معلولین نخاعی )

۴- عقب ماندگان ذهنی در حد شدید ( دختر و پسر زیر ۱۲ سال)

 ۵- عقب ماندگی ذهنی خفیف (دختر و پسر زیر ۱۵ سال)

فصل دوم : ارکان

ماده ۹- ارکان موسسه نرجس شیراز عبارتند از :

الف)مجمع عمومی هیات امناء

ب) هیات مدیره

ج) بازرسان

الف – مجمع عمومی هیات امناء

ماده ۱۰ – مجمع عمومی هیات امناء با تعداد ۲۵ نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

تبصره – فعالیت های هیات امناء افتخاری خواهد بود.

ماده ۱۱- چنانچه هر یک از اعضاء هیات امناء فوت نماید یا استعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد هیات مدیره مکلف است افراد داوطلب واجد شرایط را به هیات امنا معرفی کرده و هیات امنا از میان معرفی شدگان شخص یا اشخاص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضاء خود به عنوان جانشین وی انتخاب خواهدنمود .

تبصره ۱- چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیات امنا از نظر مراجع قانونی ساقط گردد موسسه از ادامه فعالیت محروم و خود به خودمنحل خواهد شد.   

تبصره ۲- نماینده سازمان باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کلیه صورتجلسات را امضاء نماید .

تبصره ۳- شرکت نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمان انحلال موسسه مطرح و الزامی بوده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بدون تایید نماینده سازمان بهزیستی فاقد اعتبار خواهد بود .  

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی سالی یک بار در تیر ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت نصف به علاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر رسمیت خواهد یافت .

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضاء هیات امناء تشکیل گردد .

تبصره ۱- در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و با موسسه در مرحله انحلال قرار گیرد را بنماید .

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از :

۱-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل )

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

۳- تغییر خط مشی کلی

۴- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره

۵- تعیین عضو جانشین هیات امناء طبق مندرجات ماده ۱۲

۶- تصویب ترازنامه و بودجه

۷- تعیین روزنامه کثیرالانشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های موسسه

ماده ۱۴- مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .

۱-با درخواست هیات مدیره یا بازرس (یا بازرسان )

۲- با درخواست یک سوم از اعضای هیات امناء

تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱-تصویب تغییرات مفاد اساسنامه

۲- بررسی و تصویب انحلال

۳- عزل هیات مدیره

ماده ۱۶– مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو ناظر اداره می شود .

تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد .

تبصره ۲- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند .

ب- هیات مدیره :

ماده ۱۷- موسسه خیریه نرجس شیراز دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱– جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق

معتبرخواهد بود .

تبصره ۲– شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسه ها ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء هیات مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره ۳– صلاحیت فنی و تخصصی مدیر عامل بایستی به تائید سازمان بهزیستی برسد .

تبصره ۴– موسسه برای هر یک از وظایف و فعالیت های خود به استناد ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن پروانه فعالیت لازم را باید از کمیسیون استان و یا کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه فعالیت های بهزیستی اخذ نماید .

ماده ۱۸ – در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء اصلی هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۱۹- هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده ۲۰- اعضای هیات مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس  و یک نفر خزانه دار خواهد نمود . حدود اختیارات آن ها را آئین نامه مشخص می نماید .

ماده ۲۱- هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلا مانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی به منظور انتخاب هیات مدیره جدید دعوت تماید . هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یا مرکز ارائه نماید .

تبصره ۱– چنانچه هیات مدیره قبل از اتمام مدت قانونی دوران تصدی  خود ، به هر دلیلی موفق به برگزاری جلسه هیات امنا جهت انتخابات هیات مدیره جدید نشد ، هیات مدیره قبلی تا زمان انتخابات جدید در سمت خود کماکان انجام وظیفه نمایند.

ماده ۲۲- هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و ا ختیارات آن به شرح ذیل می باشد :

حفظ و  حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حساب های موسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانک ها ، انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین وعزل وکیل ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوق با حق توکیل به غیر ، به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقــدام و

معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و انقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام موسسه انجام دهد .

تبصره ۱– کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیات مدیره و خزانه دار و مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

تبصره ۲– جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می باشد .

تبصره ۳- هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیر عاملی انتخاب نموده و حدود اختیارات او  را تعیین نماید . مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده هیات مدیره محسوب شده و از طرف هیات مدیره یا موسسه حق امضاء را دارد.

تبصره ۴- اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .

ج) بازرسان

ماده ۲۳- مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است .

ماده ۲۴- وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

۱-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی

۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره ۱: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند .

تبصره ۲: کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی، اجازه بازدیدکارشناسی از موسسه داشته و با بررسی نحوه خدمات فنی،دفاتر و اسنادمالی موسسه  در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی و آئین نامه صدور و ابطال پروانه فعالیت های بهزیستی اقدام لازم را معمول دارند .

ماده ۲۵- کلیه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرایط بوسیله هیات مدیره موسسه باید جهت بررسی در دسترس بازرس (یا بازرسان ) قرار گیرد .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه :

ماده ۲۶- بودجه و سرمایه موسسه از طریق جمع آوری هدایای مردمی ، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و سازمان های مردم نهاد داخلی و خارجی ، اعانات ، قبول وصیت نامه ، وقف ، هبه و سایر فعالیت هایی که در جهت تامین منابع مالی موسسه ضرورت دارد انجام دهد .

ماده ۲۷- در آمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد .

تبصره ۱: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های موسسه در حساب مخصوصی به نام موسسه نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .

تبصره ۲- سال مالی منطبق با سال شمسی بوده و همواره با پایان سال ختم می شود .

تبصره۳- عدم معامله موسسه با موسسان،  هیات امناء، مدیران و وابستگان درجه اول و دوم آنان.

تبصره ۴- عدم برداشت شخصی از حساب های بانکی موسسه توسط هیات امناء و مدیران موسسه.

ماده ۲۸- آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیات مدیره و صدور مجوز از سازمان بهزیستی کشور قابل اجرا خواهد بود .

ماده ۲۹- کلیه مدارک ، پروانه ها و توضیحات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود . مکاتبات رسمی موسسه به امضای رئیس

هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیات مدیره و مهر موسسه خواهد بود و مگر آن که این اختیار از سوی هیات مدیره به

مدیر عامل تفویض شود .

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید .

ماده ۳۰- محل موسسه و اقامتگاه اعضاء هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع سازمان بهزیستی کشور برسد .

ماده ۳۱- موسسه دارای مهر و با آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .

تبصره : هیات مدیره درحفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئولیت قانونی دارد .

ماده ۳۲- انحلال : درصورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری کلیه اموال و املاکی که از سوی مردم به موسسه اهداء گردیده به نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام تا با رعایت موازین شرعی،صرف امورخیریهمراکز مشابه گردد 

ماده ۳۳- کلیه انتشارات و فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی موسسه با رعایت مقررات و موازین مربوطه از اختیارات موسسه است .

ماده ۳۴- این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۴ ماده و ۲۷ تبصره در نشست مورخ 1394/11/10 هیات امناء به تصویب رسید .