دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس

بازدید معاون سابق توان‌بخشی سازمان بهزیستی استان تهران، از مؤسسه‌ی خیریه‌ي نرجس شیراز

بازدید معاون سابق توان‌بخشی سازمان بهزیستی استان تهران، از مؤسسه‌ی خیریه‌ي نرجس شیراز

حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس

حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس