دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس