برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا

برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا

نیکی و احسان اگر از کودکی آموختی مشعلی از بی نیازی در دلت افروختی

نیکی و احسان اگر از کودکی آموختی مشعلی از بی نیازی در دلت افروختی

کمک های خیریه مردمی نرجس شیراز به هم وطنان گرفتار در بحران سیل

کمک های خیریه مردمی نرجس شیراز به هم وطنان گرفتار در بحران سیل

برگزاری جشن تولد فوتبالیست اخلاق‌مدار استان فارس، در کنار کودکان سرای نرجس

برگزاری جشن تولد فوتبالیست اخلاق‌مدار استان فارس، در کنار کودکان سرای نرجس