تقدیر از پرستاران

تقدیر از پرستاران و مددیاران موسسه خیریه نرجس شیراز

همایش مدیریت استراتژیک

کسب تندیس مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی

مجمع عمومی

برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی وانتخابات هیئت امنای موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز