همایش مدیریت استراتژیک

کسب تندیس مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی

مجمع عمومی

برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی وانتخابات هیئت امنای موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

عروسی

دو روی سکه زندگی و صحنه گردانی عاطفه در سرای نرجس