مجمع عمومی

برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی وانتخابات هیئت امنای موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

عروسی

دو روی سکه زندگی و صحنه گردانی عاطفه در سرای نرجس