مدیر عامل موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

هدایت بهاءالدینی

کارشناس ارشد مدیریت

دکترای افتخاری مدیریت

متولد 1341/7/1