شماره حساب‌های موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز جهت کمک‌های نقدی