روند بهبود اردلان در موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

اردلان، توانخواه بهبود یافته

کودکی که در بدو ورود به موسسه قادر به انجام کار‌های شخصی خودش نبود و پس از انجام عمل پا‌های او توسط پزشک خیر آقای دکتر اشکانی، با لطف الهی و فعالیت تیم توانبخشی موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز، امروز او میتواند راه برود و به رویاهای خودش دست یابد.